Przegląd okresowy budynku – to musisz wiedzieć

Utrzymanie obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym jest istotne nie tylko ze względów estetycznych. Najważniejszą rolę odgrywają względy bezpieczeństwa – to dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych kontroli obiektów budowlanych. Kiedy należy przeprowadzić przegląd? Czy kontroli okresowej podlega każdy budynek?

Czym jest okresowy przegląd budynku?

Obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych nakłada na właściciela lub zarządcę nieruchomości ustawa – Prawo budowlane. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych służą dokonaniu oceny stanu technicznego w zakresie estetyki budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania. Podczas przeglądu weryfikuje się stan realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej, sprawdzana jest także instalacja elektryczna i piorunochronna. Przeglądom okresowym podlegają wszelkie nieruchomości: budynki mieszkalne, biurowe, usługowe czy przemysłowe.

Kto i kiedy przeprowadza przegląd budynku?

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych przeprowadzane są przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Należy je wykonywać regularnie, w odpowiednich odstępach czasowych. Istnieją dwa podstawowe rodzaje przeglądów stanu technicznego nieruchomości:

  • przegląd coroczny: przeprowadzany przynajmniej raz w roku. Polega na sprawdzeniu tych elementów budynku, które narażone są na negatywne działanie warunków pogodowych, a także czynników występujących podczas użytkowania. Kontroli podlegają również instalacje gazowe, przewody kominowe oraz instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska.
  • przegląd 5-letni: bardziej dokładny i szczegółowy. Wówczas kontrolą zostają objęte wszystkie elementy konstrukcyjne budynku. Oceniana jest również jego sprawność techniczna oraz przydatność do dalszego użytkowania. Sprawdzeniu podlega też estetyka budynku i jego najbliższe otoczenie.

Jeżeli przegląd roczny i 5-letni wypadają w tym samym roku, najczęściej przeprowadza się jedną, łączoną kontrolę stanu technicznego nieruchomości. Z wykonanego przeglądu zostaje sporządzony protokół, określający ustalenia dokonane w czasie kontroli, a także ewentualne nieprawidłowości i zalecenia w zakresie ich usunięcia. Protokół przygotowuje osoba przeprowadzająca przegląd techniczny budynku.

RenomaBud – w trosce o Twoje bezpieczeństwo

Jesteśmy grupą inżynierów specjalizujących się w zakresie szeroko pojętego budownictwa. Wykonujemy kompleksowe przeglądy obiektów budowlanych. Nasza oferta skierowana jest do właścicieli i zarządców domów jedno- i wielorodzinnych oraz budynków biurowych, usługowych i przemysłowych. Nasz profesjonalizm to pewność Twojego bezpieczeństwa!