Pozew o rozwód Warszawa – jak go napisać i gdzie go złożyć?

Bywa, że różnice w charakterze małżonków nie pozwalają na dalsze kontynuowanie związku. W przypadku trwałego i zupełnego rozpadu pożycia możliwe jest wystąpienie do sądu z pozwem rozwodowym. Warto wiedzieć jak go napisać i gdzie go złożyć.

Elementy pozwu

Pozew rozwodowy to pismo wszczynające postępowanie sądowe. Muszą się w nim znaleźć określone elementy. W pierwszej kolejności należy wskazać sąd, do którego wnosi się pozew oraz oznaczyć strony procesu. Konieczne jest podanie ich aktualnych adresów zamieszkania, a także dołączenie oryginałów aktu małżeństwa i aktów urodzenia wspólnych dzieci. Warto także oznaczyć rodzaj wnoszonego pisma.

W dalszej kolejności określić trzeba czego domagamy się złożonym pozwem. Sąd oprócz rozwodu małżonków może orzec także o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi czy zasadach użytkowania wspólnego mieszkania. Jeśli zdecydujemy się wystąpić z żądaniem orzeczenia alimentów na dzieci, niezbędne będzie przedstawienie zaświadczeń o dochodach lub deklaracji podatkowych, a także dowodów, które obrazują usprawiedliwione potrzeby uprawnionych.

Warto podkreślić, że sąd może udzielić rozwodu zarówno z winy jednej strony, winy obu stron lub bez orzekania o winie. Ten ostatni przypadek będzie możliwy jedynie wówczas, gdy złożymy w pozwie taki wniosek. W uzasadnieniu pisma warto przytoczyć argumenty, które uzasadniają, że w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, który należy rozumieć jako zerwanie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej między stronami. W treści trzeba określić także dowody, które chcemy przedstawić sądowi oraz wskazać okoliczności, które mają być udowodnione. Jeśli wśród nich wymieniamy świadków to należy wskazać ich adres zamieszkania.

Na końcu pisma należy podać czy strony podjęły próbę mediacji, podpisać się oraz wymienić załączniki. Wnosząc pozew rozwodowy konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 600 zł. Można to zrobić przelewem na konto sądu lub w kasie sądowej. Istotnym jest, żeby pozew złożyć wraz z jego odpisem, czyli kopią wraz z załącznikami, dla strony przeciwnej. Jeśli jakiegoś elementu będzie brakować lub sąd stwierdzi, że pozew jest nieprecyzyjny, wówczas zostaniemy wezwani do uzupełniania braków formalnych.

Gdzie złożyć pozew

Sprawami rozwodowymi zajmują się w pierwszej instancji sądy okręgowe. W Warszawie pozew o rozwód będzie trzeba złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie lub do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Można to zrobić w biurze podawczym lub wysyłając pozew listem na adres sądu.

O właściwości sądu decydować będzie zawsze miejsce ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków lub miejsce zamieszkania pozwanego. Sprawy rozwodowe rozpoznawane są na rozprawach przy drzwiach zamkniętych bez udziału publiczności. W składzie orzekającym zasiada sędzia zawodowy oraz dwóch ławników.

Dowiedz się Więcej