Ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące terenu zakładu pracy

Nie sposób się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przez niego bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na terenie zakładu pracy. Jeżeli nie wywiąże się on ze swoich obowiązków, będzie zmuszony liczyć się z przykrymi konsekwencjami, w szczególności z karami finansowymi. Dlatego szczególnie ważne jest, aby pracodawca zdawał sobie sprawę z tego, jakie obowiązki na nim ciążą. To zaś, wbrew pozorom nie jest takie łatwe, gdyż przepisy dotyczące kwestii bezpieczeństwa w pracy są porozrzucane po rozmaitych ustawach i rozporządzeniach. 

Obowiązki pracodawcy dotyczące kwestii bezpieczeństwa w pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa samego budynku, w którym mieści się zakład pracy. Musi on spełniać wszystkie warunki określone w przepisach techniczno-budowlanych. Łączy się to z zapewnieniem właściwej konserwacji budynku i poszczególnych pomieszczeń. Niedopuszczalne jest bowiem, aby pracownicy musieli, na przykład przebywać w zagrzybionych pomieszczeniach. Dbałość o bezpieczeństwo budynku, w którym mieści się zakład pracy jest związana także z zapewnieniem odpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych i ich prawidłowych oznaczeniem. Do tego do zakładu musi być doprowadzona droga, która umożliwi dojazd odpowiednim służbom ratunkowym.

To do pracodawcy należy także dbałość o odpowiedni stan dróg, którymi przemieszczają się pracownicy na terenie zakładu pracy. Oczywiście liczba takowych wyjść jest związana z tym, ile osób na co dzień przebywa w zakładzie, musi być wystarczająca, aby zapewnić sprawną ewakuację w razie potrzeby. Dodatkowo pracodawca musi odpowiednio zabezpieczyć instalację elektryczną, tak aby pracownicy nie byli narażeni na porażenie prądem. Dlatego na pewno niedopuszczalne są niezabezpieczone, zepsute gniazda elektryczne. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym odpowiednie oświetlenie, musi ono być wystarczające do wykonywania przez nich odpowiednio pracy, w sposób bezpieczny, ale też jak najmniej szkodliwy dla oczu pracowników.

Na pracodawcy ciąży również obowiązek zapewniania pracownikom odpowiedniej ilości wody do celów higienicznych, utrzymania czystości w miejscu pracy, ale też do picia. To ile litrów musi dostarczyć pracodawca, jest zależne od tego, jaki rodzaj pracy wykonuje dany pracownik. Do tego, jeżeli zatrudniony ma kontakt ze szkodliwymi substancjami czy promieniowaniem, pracodawca ma obowiązek dostarczyć mu odzież ochronną oraz zapewnić wszystkie inne środki zapewniające bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy.