Jakie dokumenty są wymagane przy kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny to kredyt długoterminowy, zaciągany zwykle na zakup nieruchomości lub pod jej budowę. W celu zawarcia umowy kredytowej konieczne jest spełnienie wielu wymagań stawianych przez bank. Pierwszym krokiem jest potwierdzenie własnej tożsamości poprzez pokazanie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. Jeżeli kredyt ma zostać udzielony w ramach rządowego projektu MDM, kredytobiorcy powinni dodatkowo przedłożyć odpis aktu małżeństwa oraz akt urodzenia dziecka. Po weryfikacji tożsamości, konieczne jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku kredytowego. Każdy bank ma własny wzór wniosku o kredyt hipoteczny. Ważność takiego dokumentu wynosi 30 dni.

Dokumenty do oceny zdolności kredytowej

W związku z tym, że decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, niezbędne jest przekazanie bankowi informacji o rodzaju zatrudnienia i osiąganych dochodach. Ilość oraz rodzaj dokumentów finansowych, jakie należy przedstawić, uzależniony jest głównie od sposobu uzyskiwania dochodów. W przypadku osób pracujących na etacie wymagane jest dostarczenie od pracodawcy zaświadczenia o dochodach. Niektóre banki mogą wymagać również wyciągu z konta bankowego za wybrany okres, deklaracji PIT-37 za ostatni rok lub aktualnej umowy o pracę.

Przedsiębiorcy uzyskujący dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, muszą do banku dostarczyć m.in. zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek na rzecz ZUS oraz braku zobowiązań podatkowych na rzecz urzędu skarbowego. Przedsiębiorca powinien przedłożyć również zaświadczenie o nadaniu nr REGON oraz NIP, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ocena zdolności kredytowej weryfikowana jest także na podstawie deklaracji PIT-36 lub PIT 36L oraz wydruków z księgi przychodów i rozchodów.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Trzecią grupę dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu uzyskania kredytu hipotecznego, stanowią dokumenty związane z nieruchomością. Ich ilość oraz rodzaj uzależniony jest przede wszystkim od tego, co ma być przedmiotem finansowania. Inne dokumenty są wymagane w przypadku kupna nieruchomości na rynku pierwotnym, inne w przypadku transakcji przeprowadzanej na rynku wtórnym, a jeszcze inne w przypadku zaciągania kredytu na budowę domu. W przypadku kupowania nieruchomości niezbędne jest przede wszystkim przedstawienie umowy przedwstępnej z deweloperem, bądź zbywcą. Banki wymagają również dostarczenia odpisów z księgi wieczystej gruntu lub nieruchomości. Pragnąc sfinansować budowę domu za pomocą kredytu, trzeba dodatkowo dostarczyć m.in. akt notarialny potwierdzający własność działki, kosztorys oraz harmonogram prac, a także operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Czytaj Więcej