Jak wygląda postępowanie rozwodowe – krok po kroku?

Osoby, które decydują się na rozwód, z pewnością poszukują informacji na temat tego jak przebiega postępowanie rozwodowe, aby nie zostać niczym zaskoczonym. Warto więc sprawdzić, jak według polskiego prawa przebiega rozwód i o czym należy pamiętać.

Rozpoczęcie postępowania rozwodowego

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się, gdy zostanie złożony wniosek o rozwód przez któregoś ze współmałżonków. Pozew powinien zostać wniesiony w dwóch egzemplarzach własnoręcznie podpisanych przez powoda. Ważne jest także dołączenie odpisów aktu małżeństwa i innych dowodów, które mają ukazać, że doszło do rozpadu małżeństwa.

Warto zaznaczyć, że jeżeli małżonkowie mają niepełnoletnie dzieci, konieczne jest dołączenie także aktu ich urodzenia. Składając pozew trzeba też wnieść określoną opłatę sądową. Jej wysokość zawsze wynosi 600 zł.

Kolejne etapy postępowania rozwodowego

Pozew rozwodowy powinien zostać skierowany do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli pozew spełnia określone wymogi, sąd po zapoznaniu się z nim przesyła odpisy drugiej stronie. Pozwany ma 14 dni, aby odpowiedzieć na pismo i zająć określone stanowisko.

W odpowiedzi na pozew, strona pozwana może przedstawić swoją wersję zdarzeń i przyczyn dotyczących rozwodu ze swojego punktu widzenia. Może wnosić o rozwiązanie małżeństwa bez potrzeby orzekania o winie,  zmienić wysokość alimentów itd.

Odpowiedź na pozew sądowy nie wymaga wnoszenia żadnej opłaty sądowej. W dalszej kolejności sprawy rozwodowej, odpowiedź pozwanego trafia do powoda.

Jeżeli dochodzi do nieścisłości wśród żądań każdej ze stron, konieczne jest opracowanie spójnej wersji i zmiana charakteru pozwu.

Rozprawa sądowa

Kiedy wszystkie formalności są już dopełnione, sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy rozwodowej. Czas oczekiwania na nią zależy od wielu czynników i okoliczności. Sama rozprawa odbywa się przy zamkniętych drzwiach, nie może w niej wziąć udział publiczność. Na sali obecne są obie strony, ich pełnomocnicy, a także świadkowie. Na czele składu sędziowskiego, zasiada przewodniczących oraz dwóch ławników.

Na samej rozprawie ma miejsce przedstawienie sprawy, zapoznanie się ze stanowiskiem każdej ze stron, z zeznaniami świadków i dowodami. Przebieg rozprawy jest zależny od tego jakie podejście do sprawy mają małżonkowie, czy są zgodni, czy walczą między sobą. Każde posiedzenie odbywa się więc indywidualnie. Przewód kończy się orzekaniem wyroku. Wato zaznaczyć, że strona która się z nim nie zgadza ma możliwość wniesienie apelacji.

Więcej wartościowych informacji na temat postępowania rozwodowego uzyskasz pod adresem URL.