Dochodzenie odszkodowania z OC – co powinieneś wiedzieć?

Twoje mienie uległo szkodzie w trakcie wypadku bądź kolizji? Nie wiesz od czego zacząć? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Gdzie zgłosić szkodę?

Aby zaspokoić swoje roszczenia możesz zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy zdarzanie drogowego. Zgłoszenia możesz dokonać w dowolnej formie – telefonicznie, mailowo lub listownie. Warto uprzednio skontaktować się z ubezpieczycielem lub wypełnić formularz, który często ubezpieczyciele zamieszczają na swoich stronach internetowych, w celu uzyskania szczegółowych informacji o wymaganych przez nich dokumentach. Numer polisy OC uzyskasz od sprawcy. Weryfikacji zakładu ubezpieczeń sprawcy możesz dokonać również za pomocą bazy prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku, gdyby sprawca szkody nie posiadał w chwili zdarzenia ważnej polisy, o wypłatę odszkodowania możesz zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W jakim czasie należy zgłosić szkodę?

W tym przypadku zastosowanie znajduje art. 442¹ Kodeksu Cywilnego dotyczący terminów przedawnienia roszczeń, zgodnie z którym termin na zgłoszenie szkody spowodowanej zdarzeniem drogowym wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się (albo mógł się dowiedzieć  przy zachowaniu należytej staranności)  o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może jednak przekroczyć 10 lat (licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę). Wyjątkiem od tej zasady są szkody wynikające ze zbrodni lub występku. W Tym przypadku roszczenie ulega przedawnieniu z upływem 20 lat (licząc od dnia popełnienia przestępstwa, przy czym nie jest istotne, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia).

W jakim terminie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Termin ustawowy na wypłatę przez ubezpieczyciela odszkodowania wynosi 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia szkody. Termin ten może jednakże zostać wydłużony w przypadku wystąpienia trudności w wyjaśnieniu okoliczności istotnych dla uznania odpowiedzialności ubezpieczyciela bądź ustalenia wysokości odszkodowania.  Od chwili wyjaśnienia spornych okoliczności Ubezpieczyciel ma 14 dni na wypłatę odszkodowania. Okres ten co do zasady nie powinien przekroczyć 90 dni, chyba że wypłata odszkodowania uzależniona jest od trwającego postępowania cywilnego lub karnego.

Co można zrobić w przypadku niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli ubezpieczyciel wydał decyzję, która nie pokrywa szkody, poszkodowany  może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, wnieść skargę do Rzecznika Ubezpieczonych, wszcząć postępowanie polubowne, a jeśli wszystkie możliwości zawiodą – wystąpić do sądu z pozwem o odszkodowanie. Jednakże sprawa sądowa może ciągnąć się miesiącami i w dodatku nie mamy pewności, że zostanie rozstrzygnięta na naszą korzyść. Osoby ubiegające się o odszkodowanie zazwyczaj nie chcą ciągnąc tej sprawy przez kilka miesięcy dlatego w przypadku zaniżonego odszkodowania albo problemem z jego wypłaceniem zwracają się do firmy odszkodowawczej XPRIME, która zajmuje się odkupem, odzyskiwaniem i dochodzeniem odszkodowań.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Należy pamiętać, że oprócz odszkodowania (które odnosi się do szkody na mieniu – np. samochodu) poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), tzw. szkodę na osobie. Zanim skontaktujesz się z ubezpieczycielem zastanów się zatem, z jakiego tytułu będziesz dochodzić swoich roszczeń.